دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
   
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟