دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 

در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟