دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  کادر آموزشی و علمی