دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  درج مطلب
 نام آزمایش  درس      
 آهن ربا  علوم
 زنگ اخبار  علوم
 مدار الکتریکی  علوم
 نوسان و ترکیب  فیزیک
 نوسان میرا  فیزیک
 نوسان فنر  فیزیک
 نوسان ساده  فیزیک
 نوسان  فیزیک
 نمودار زمان مکان حرکت  فیزیک
 
 
 
     
نقشه سایت