کادر اداری و اجرایی
  آقای جمیل پناه معاونت آموزشی
     
آقای اطمینان معاونت پرورشی
آقای فراهانی معاونت انضباطي
 
 
 

ارسال پیام جهت کادر اجرایی دبیرستان

گیرنده