کادر اداری و اجرایی
 
  آقای جمیل پناه معاونت آموزشی
آقای مرادی معاونت آموزشی
آقای اطمینان معاونت پرورشی
آقای فراهانی معاونت انضباطي
 
 
     
 
     
ارسال پیام جهت کادر اجرایی دبیرستان
 
گیرنده
 
     
 
نقشه سایت