کادر اداری و اجرایی
 
آقای ناطقی معاونت آموزشی
آقای اطمینان معاونت پرورشی
آقای زارع زاده معاونت آموزشی
آقای فراهانی معاونت آموزشی
  آقای عرب معاونت اجرایی
 
 
     
 
     
ارسال پیام جهت کادر اجرایی دبیرستان
 
گیرنده
 
     
 
نقشه سایت