فعالیتهای بهسازی دبیرستان

 
 

جشن ستارگان(تقدیر از دانش آموزان برتر علمی ،ورزشی،پرورشی)

 
 

مقام های ورزشی دبیرستان نبوت در سال تحصیلی 95-94

 
 

دبیرستان نبوت در سال تحصیلی 95-94