دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
  دانش آموزان ممتاز  پایه هشتم  
  دانش آموزان ممتاز  پایه نهم