دانش آموزان ممتاز کلاس 9/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه رتبه درپایه
1 علی امین غفوری 20 1 1
2
 امیرحسین مسیبی
19.93 2 12
3  سیدمحمدمیرمحمدمیگونی 19.93 2 12
4  امیرعلی برغمدی 19.93 2 12
5  علی رحیمی 19.86 3 17
6  علی سرایی 19.86 3 17
7  متین دریان وطن 19.79 4 22
8  مهبدنجفی فرد 19.71 5 29
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت