دانش آموزان ممتاز کلاس 8/4
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 امیرمحمدتدین
19.93 1 11
2  محمددلیری 19.79 2 20
3  امیرحسین گرجی 19.79 2 20
4  عماداعظمی 19.71 3 25
5  امیرحسین محمدی 19.71 3 25
6  سیدمحمدعرفان ساجدی 19.64 4 28
7  امید شریفیان 19.50 5 34
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت