مقام سوم تیم بسکتبال در سطح منطقه 8
 

مقام سوم مسابقات بسکتبال آموزشگاه های متوسطه اول منطقه 8

ایستاده از راست امیرحسین خوشبین ، پارسا پورعطا ، امیرمحمد مهران گهر ، آریان فتحی ، مهران فتح الهی نیا ،  طاها عبدالحسینی و سرپرست  جناب آقای فراهانی

نشسته از راست حمیدرضا مرادی ، عرفان اخوان راد ، حسین معتمدی ، رامتین شفیعی ، علیرضا یوسف نژاد ، سینا مهری

 
     
 
نقشه سایت