مقام دوم تیم شطرنج در سطح منطقه 8 تهران
 

مقام دوم مسابقات شطرنج آموزشگاه های متوسطه اول منطقه 8

ایستاده از راست اسماعیل بهاجه ، محمد نظام هاشمی ، علی امین غفوری و مربی جناب آقای موسوی

 
     
 
نقشه سایت