دانش آموزان ممتاز کلاس 9/3
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه رتبه درپایه
1
 بابک اسلامبولچی مقدم
20 1 1
2  شهریارپوراکبر صفار 19.86 2 17
3  احمدرضا شایان مهر 19.86 2 17
4  سیدپارسا گرامی نیا 19.79 3 22
5  سیدنیما احمدی 19.79 3 22
6  محمدنظام هاشمی 19.71 4 29
7  آرمان نوروزی 19.71 4 29
8  امیرمهدی گورابی 19.57 5 43
9  سیدمحمدعرفان میرمحمدی 19.57 5 43
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
 
     
 
نقشه سایت