روزهای حضور دبیران
 

روزهای حضور در هفته

گروه

نام دبیر

آقایان

عکس

ردیف

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

        *

مطالعات

 اکبری

1

*   *    

ادبیات

 بهیاری

2

 

    *  

زبان خارجی

 پاکدل

3

* * * *  

کاروفناوری

 جعفری نسب

4

        *

عربی

 چرمچی

5

  *   *  

ادبیات

 حقیقی

6

  *   *    ریاضی  دربندی

7

* *      

عربی

 دهنوی

8

 

  *   *

هنر

 رضوی

9

  * *    

زبان خارجی

 زروانی

10

  * *    

دینی وقرآن

 زینلی

11

*        

دینی وقرآن

 شمس

12

*   *   *

ریاضی

 صادق پور

13

*   *    

علوم

 طاهرکاظمی

14

 

*

 

*    

ریاضی

 عباسی

15

      *  

ادبیات

 عجمی  

16

    * * *

پیام های آسمانی عربی

 کاشانی

17

* * * * *  علوم

 مرادی

18

  *   *    ریاضی  یزدانی

19

 

 
     
 
     
ارتباط با دبیران محترم دبیرستان نبوت 
 
گیرنده
 
     
 
نقشه سایت