دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  روزهای حضور دبیران

روزهای حضور در هفته

گروه

نام دبیر

آقایان

عکس

ردیف

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

        *

مطالعات

 اکبری

1

*   *    

ادبیات

 بهیاری

2

         

مطالعات

 بیات  

3

 

    *  

زبان خارجی

 پاکدل

4

* * * *  

کاروفناوری

 جعفری نسب

5

        *

عربی

 چرمچی

7

  *   *  

ادبیات

 حقیقی

8

  *   *    ریاضی  دربندی

9

* *      

عربی

 دهنوی

10

 

  *   *

هنر

 رضوی

11

  * *    

زبان خارجی

 زروانی

12

  * *    

دینی وقرآن

 زینلی

13

*        

دینی وقرآن

 شمس

14

*   *   *

ریاضی

 صادق پور

15

*        

مطالعات

 صادقی

 

16

*   *    

علوم

 طاهرکاظمی

17

 

*

 

*    

ریاضی

 عباسی

18

      *  

ادبیات

 عجمی  

19

    * * *

پیام های آسمانی عربی

 کاشانی

20

        *

مطالعات

دفاعی

 کریم زاده

 

21

* * * * *  علوم

 مرادی

22

  *   *    ریاضی  یزدانی

23

 

 
  ارتباط با دبیران محترم دبیرستان نبوت 
گیرنده
 
 
     
نقشه سایت