روزهای حضور دبیران
 

روزهای حضور در هفته

گروه

نام دبیر

 

ردیف

چهارشنبه

سه شنبه

 

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

 

*

 

 

 

 

 

دفاعی-قرآن

اسدی

 

1

*

 

 

 

 

 

مطالعات اجتماعی

اکبری

 

2

                 

3

 

*

 

*

*

*

ادبیات

تولائی مقدم

 

4

*

*

*

*

*

 

کاروفناوری

جعفری نسب

5

   

*

 

*

 

زبان خارجی

زروانی  

7

 

 

 

 

 

*

زبان خارجی

پاکدل

 

8

                 

9

                 

10

 

 

 

*

 

*

هنر

رضوی

11

                 

12

*

*

 

 

*

*

ریاضی

صادق پور

13

 

*

 

 

*

 

ادبیات

صدقی

14

*

 

 

 

 

*

علوم

طاهرکاظمی

15

 

*

 

 

*

 

ریاضی

غلامی

 

16

 

زنگ اول

 

*

*

*

پیام های آسمانی عربی

کاشانی

17

 

 

 

 

         

18

*

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

محمدیان

 

19

زنگ اول

زنگ سوم

 

*

 

*

علوم

مرادی

20

                 

21

 

 
     
 
نقشه سایت