دانش آموزان ممتاز کلاس 8/4
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1401-1400
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  آرش فغانی 20 1 1
2
 امیرعلی خواجوند
20 1 1
3  امیرارشیا خواجوند 20 1 1
4  محمد اصلانی گهر 19/79 2 2
5  محمدمهدی کمیجانی 19/79 2 2
6  پوریا ولی 19/79 2 2
7  ارشیا حسنی 19/64 3 3
8  امیرعلی حسینی 19/64 3 3
9  محمدحسین زمانی 19/64 3 3
10  علی شکری 19/64 3 3
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت