دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
   
شرح وظایف عوامل اجرایی دبیرستان
   
     
 
  شرح وظایف مدیر

شرح وظايف پست سازماني

 

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبیرستان نبوت (دوره اول)

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : مدير

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    ،    موقت

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت  اداره/مدیریت آموزش وپرورش   انجام مي دهد :

وظایف عمومی

1-        برنامه ریزی

1-1-  تعیین اهداف و تدارک فعالیت ها با توجه به اسناد فرادستی

1-2-  شناخت موقعیت و امکانات مدرسه

1-3-  تهیه و تنظیم برنامه سالانه و هفتگی و تقویم اجرایی بر اساس ماده ی 5 آیین نامه ی اجرایی مدارس

2-       سازماندهی

2-1-سازماندهی وجذب نیروی انسانی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی

2-2-تقسیم کارباتوّجه به شرح وظایف افرادوتنظیم برنامه ی کارهفتگی کلاس هابراساس آیین نامه ها ودستورالعمل های صادره ازسوی وزارت آموزش وپرورش وابلاغ آن به معلمان ودانش آموزان .

3-       هدایت و رهبری

3-1-تقویت روح وحدت و ارتباط اسلامی از طریق حرکت در خط ولایت فقیه در بین دانش آموزان و کارکنان

3-2- ایجاد تعامل ، همدلی وهماهنگی بین افراد در جهت انجام کار به صورت گروهی

3-3-هدایت و راهبری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی( نظیر اردوهای علمی ،‌ آموزشی  زیارتی و تفریحی

4-3- برگزاری هدفمند مناسبت های اسلامی ایرانی

4-        نظارت و کنترل و ارزشیابی

4-1- تبیین و اطلاع رسانی ملاک های ارزشیابی به عوامل و کارکنان

4-2- نظارت و کنترل فرایند ارزشیابی عملکرد سازمانی

4-3- تحلیل وضعیت عملکرد سالانه کلیه عوامل مدرسه بر اساس فرم های نظرسنجی

4-4-نظارت دقیق بر حسن اجرای امور محوله

5-       روابط انسانی

5-1-  سعی در تزکیه و الگوسازی خویش برای دانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس

5-2-  ایجاد ارتباط مناسب با همکاران ، اولیاء و دانش آموزان

5-3-  تقویت روح وحدت و ارتباط اسلامی به منظور جلوگیری از هرگونه تفرقه و گروه گرایی ضمن رعایت اخلاق اسلامی

وظایف اختصاصی

برنامه ریزی آموزشی

کسب اطلاع دقیق و مستمر از میزان پیشرفت امور تحصیلی  دانش اموزان و همکاری و تبادل نظر با اولیا و دبیران انان

بررسی و شناسایی معلمان و مربیان نیازمند به دوره های بازآموزی و تشویق و ترغیب انان به شرکت در کلاسهای مذکور

نظارت برحسن اجرای برنامه هاوفعالیت های فوق برنامه ومراقبت درپیشرفت امورآموزشی – پرورشی واداره ی مدرسه برمبنای برنامه های مصوب .

برگزاری کلاس های ارتقای علمی دبیران و کارکنان

ایجاد بستر مناسب آموزش تولید محتوای الکترونیکی  و تهیه نرم افزارهای موجودبا تاکید بر استفاده از ظرفیت چند رسانه ای

تهیه امکانات لازم جهت استفاده مطلوب از فناوری های نوین در کلیه فعالیت ها مدرسه

نظارت بر امرحضور و غیاب دانش آموزان و پیگیری امور مربوط به آن

تمهید و برنامه ریزی در جهت تربیت شهروند اجتماعی مطلوب

فراهم نمودن زمینه اجرای آموزش یک مهارت در دبیرستان با توجه به مقررات و دستورالعمل های مربوط

ایجاد زمینه مناسب درجهت استفاده بهینه از امکانات موجود مدرسه نظیر آزمایشگاه ،‌کارگاه،سایت و ....

نظارت در جهت استفاده مطلوب ازوسایل کمک آموزشی و پرورشی.

 

ارزشیابی

نظارت و مراقبت بر انجام امتحانات و ثبت صحیح و به موقع نمرات در رایانه و دفاترمربوطه و ارسال به موقع به اداره

نظارت بر صدور گواهینامه ها موقت و کارنامه های دانش آموزان و ارائه به موقع آن  براساس آئین نامه  امتحانات متوسطه

نظارت بر اجرای صحیح  ارزشیابی مستمر دانش آموزان توسط دبیران بر اساس آیین نامه های موجود

 

پرورشی

نظارت دقیق بر نحوه کردار و رفتار کارکنان و دانش آموزان در داخل دبیرستان بر اساس موازین شرع مقدس اسلام بخصوص در مورد پوشش اسلامی .

آسیب شناسی مشکلات رفتاری و آموزشی دانش آموزان و کوشش برای رفع این عوامل و جایگزینی آن با رفتار شاسیته

نظارت بر کیفیت برگزاری مراسم صبحگاهی و انجام نماز جماعت

نظارت بر تشکیل انجمن های اسلامی ؛ شورای دانش آموزی ، بسیج ، هلال احمر و برگزاری منظم و موثر جلسات مربوطه

اهتمام لازم در مورد اجرایی نمودن پیشنهادات معلم تربیت بدنی در خصوص تامین موارد ایمنی ، بهداشتی ، تجهیزات و فضاهای ورزشی مورد نیاز درس تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه ورزشی از طریف پیگیری اداری و ظرفیت های انجمن اولیا و مربیان.

اهتمام لازم در مورد پیگیری امور بهداشت فردی ، محیطی ، مواد عذایی دانش آموزان و تامین نیازهای تجهیزاتی و امکانات لازم برای ارتقای سطح کیفی بهداشت و سلامت آموزشکاه

وظایف اداری

ورود به دبیرستان نیم ساعت قبل و بعد از شروع کار رسمی دبیرستان جزء در موارد استثنایی

نظارت بر امور مربوط به ثبت نام دانش آموزان

برقراری ارتباط با اداره آموزش و پرورش متبوع به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر

پاسخگویی به سئوالات اولیا دانش‌ آموزان و دیگر مراجعان مربوطه با رعایت شئونات اخلاقی

اقدام به تشکیل  شورای مدرسه ، شورای دبیران موثر و کارامد

اقدام به تشکیل انجمن اولیاومربیان وکوشش درجلب مشارکت اولیاء دانش آموزان درانجام امورواحدآموزشی وتشکیل جلسات وانجام فعالیت های مربوط به آن برطبق اساسنامه ودستور- العمل های صادره ازطرف وزارت آموزش وپرورش ونظارت برحسن اجرای وظایف انجمن .

فراهم نمودن آوردن مشارکت حداکثری  اولیا در زمینه امور اموزشی و پرورشی دانش آموزان.

مطلع نمودن کلیه کارکنان دبیرستان از مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و سایر مقررات مربوط به وظایف آنان بنحو مقتضی

فراهم نمودن زمینه اجرایی بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه های که از طریق اداره آموزش و پرورش به دبیرستان ارسال میگردد.

 -تشکیل شوراها(حداقل ماهانه) به ویژه شورای معلمان وگروه های آموزشی-پرورشی ونظارت مستقیم برفعالیت آنان ازطریق شرکت مستمردرجلسات مربوط وارسال پیشنهادهای ارائه شده به اداره ی متبوع جهت اقدام لازم و برگزاری جلسات منظم با کارکنان اداری به منظور بررسی  میزان توفیق به اهداف تعیین شده بر اساس برنامه سالانه تدوین شده

 - تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان وکلاس های آموزش خانواده برای آنان .

دقت و مراقبت در حضور و غیاب دبیران و ثبت دردفتر مخصوص و ارسال گزارش به اداره متبوع

همکاری کامل با بازرسان و ناظران اعزامی به مدرسه و ارائه اطلاعات مورد درخواست بر اساس بخشنامه های موجود

دایر نگاه داشتن دبیرستان در ایام تعطیلات تابستان طبق مقررات و دستورالعمل های صادر از سوی وزارت متبوع

اقدام به ارزشیابی کلیه کارکنان واحد آموزش در مقطع زمانی تعیین شده بر اساس دستورالعمل های ارسالی از اداره آموزش و پرورش متبوع

نظارت بر وضع دانش آموزان مشمول وظیفه عمومی و مراقبت در انجام کارهای مربوط به آن توسط متصدین امور دفتری

رسیدگی به گزارش ترک تحصیل  دانش آموزان مشمول خدمت وظیفه عمومی و اقدام به ارسال آن به ادارات و مقامات مربوطه

تهیه و تدوین برنامه مدون در خصوص شناسایی و تشویق دانش آموزان و کارکنان ساعی و موفق  مدرسه

حمایت های مادی و معنوی از طرح های موفق و خلاق  دانش آموزان و دبیران در حد مقدورات.

ترغیب و تشویق دانش آموزان برای شرکت فعال در المپیادها ؛جشنواره ها و مسابقات علمی عملی  و آزمایشگاهی و ....

تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات و ارائه بازخورد لازم به دبیران در جلسات دبیران.

استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین کارکنان و دانش آموزان .

شرکت فعال دردوره های کارآموزی وگردهمائی ها،جلسات پرورشی-آموزشی واداری که ازطرف آموزش وپرورش وسازمان های مربوط تشکیل می شودوکوشش دربهره گیری ازنتایج بررسی ها برای بهبودامورآموزشی،پرورشی واداری مدرسه ازطریق طرح مسائل مربوط در شوراهای معلمان ومربیان ودیگرکارکنان .

تنظیم ،تکمیل و پلمپ اسناد و دفاتر اداری بر اساس دستورالعمل های مربوط

وظایف مالی

تشکیل شورای مالی دبیرستان تا پایان مهر ماه

تنظیم اسناد مالی بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه

تذکر:مدیران مدارس به هنگام تغییرسمت موظفند فهرست اسنادومدارک دفاترامتحانات،آمار،اموال،اندیکاتور،بازرسی ودفاترامورمالی وهم چنین صورت اموال ووسایل مدرسه رادرسه نسخه برابر مقررات تنظیم وپس ازتاییدمدیرجدیدمدرسه ویافردی که ازسوی اداره معین شده است،یک نسخه رابه اداره ی آموزش وپرورش منطقه ارسال ونسخه ی دوم رادرمدرسه بایگانی ونسخه ی سوم رابه عنوان سندنقل وانتفالات برای خودنگهداری کند .

انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم

خاص مدارس شاهد

•      برنامه ریزی ، نظارت  و ارزیابی مستمر بر اجرای کلاس های پیش نیاز ، تقویتی ، تقویت بنیه ی علمی و کنکور با محوریت دانش آموزان طرح شاهد و ایثارگران .

•      ارائه گزارش وضعیت تحصیلی دانش آموزان طرح شاهد هر سه ماه یک بار به ستاد اجرایی شاهد و ایثارگران.

•      توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و دانش آموزان

•      ایجاد ، توسعه و غنی سازی واحد اطلاعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه از جمله کتابخانه و آزمایشگاه ، کارگاه و شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات (فن آوری ITC ) .

•      برنامه ریزی به منظور اغناء فکری دانش آموزان برای پذیرش قلبی و درونی حیاء ، عفاف ، حجاب ، و  نظارت دقیق بر نحوه ی کردار و رفتار دانش آموزان در داخل آموزشگاه بر اساس موازین شرع مقدس اسلام .

•      نهادینه نمودن روحیه  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، و ارزش های معنوی ، تکریم و تجلیل از خانواده معظم شاهد و ایثارگران .

•      جلب مشارکت سازنده و اثر بخش خانواده ها در کلیه ی ابعاد آموزشی و پرورشی .

•      بستر سازی و نظارت بر فعالیت های پرورشی برای حضور فعال دانش آموزان در تشکل های دانش آموزی ، رسمی و قانونی براساس شیوه نامه های ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش .

•      برنامه ریزی و ایجاد زمینه همکاری مراکز فرهنگی و علمی محله ، به و یژه مسجد و کانونهای مذهبی و حوزه های علمیه و مشارکت فعال معلمان و دانش آموزان در برنامه های مرتبط محله و نیز حضور نظام مند و اثر بخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجر به در مدرسه با مجوز ستاد اجرایی شاهد .

•      نظارت مستقيم برصحت و دقت در تکمیل و ارسال به موقع  اطلاعات جداول و گزارشات نرم افزار نظارت کنترل فرایند آموزشی و پرورشی طرح شاهد(نکفا).

•      نظارت مستقيم بر امور مالي و کلیه دریافت ها و نحوه هزینه کرد مطابق دستورالعمل مالی مدارس شاهد.

 
 
     
نقشه سایت