معرفی مکان های دبیرستان
 
 

اتاق مدیریت

 
درج مطلب
این اتاق در طبقه ی اول در کنار اتاق دبیران قرار دارد.
این اتاق محل کار مدیر دبیرستان آقای دکتر مرادی می باشد.