هفته اول 
 

 

یکشنبه

                                   پنج شنبه    94/8/21

ساعت : 16/30 – 15

زبان

 

ساعت : 14/30 – 13

فیزیک /آقای شکیبا

ساعت : 12/30 – 11

ادبیات/آقای حقیقی

ساعت : 11 – 9/30

ریاضی/آقای یزدانی

ساعت : 9 – 7/30

عربی/آقای چرمچی

گروه A

ساعت : 14/30 – 13

ادبیات/آقای حقیقی

ساعت : 12/30 – 11

 شیمی زیست/آقای عبدلی

ساعت : 11 – 9/30

عربی/آقای اسفندیار

ساعت : 9 – 7/30

ریاضی/آقای یزدانی

گروه B

 
     
 
نقشه سایت