هفته سیزدهم
 

 

یکشنبه

                                   پنج شنبه 94/12/13

ساعت : 16/30 15

زبان

 

ساعت : 14/30 13

فیزیک /آقای شکیبا

ساعت : 12/30 11

ادبیات/آقای حقیقی

ساعت : 11 9/30

ریاضی/آقای یزدانی

ساعت : 9 7/30

عربی/آقای چرمچی

گروه A

ساعت : 14/30 13

ادبیات/آقای حقیقی

ساعت : 12/30 11

 شیمی زیست/آقای عبدلی

ساعت : 11 9/30

عربی/آقای اسفندیار

ساعت : 9 7/30

ریاضی/آقای یزدانی

گروه B

 
     
 
نقشه سایت