هفته یازدهم 
 

یکشنبه

                             پنج شنبه     94/11/29

ساعت : 16/30 15

زبان

ساعت : 14/30 13

ادبیات/آقای حقیقی

ساعت : 12/30 11

شیمی زیست/آقای عبدلی

ساعت : 11 9/30

درس : ریاضی

ساعت : 9 7/30

درس : عربی

گروه A

ساعت : 14/30 13

فیزیک /آقای شکیبا

ساعت : 12/30 11

ادبیات/آقای حقیقی

ساعت : 11 9/30

درس : عربی

ساعت : 9 7/30

درس : ریاضی

گروه B

 
     
 
نقشه سایت