دانش آموزان ممتاز کلاس 8/5

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدمهدی آذری   20 1 1
2
 امیرحسام بنی اردلان
20 1 1
3  شایان تقی حیدر 20 1 1
4  مهرداد رفیعی 20 1 1
5  امیرعلی فضیلت 20 1 1
6  آرمین فهیما 20 1 1
7  مبین کریمی نیا 20 1 1
8  رضا کاظمی پور 19/93 2 2
9  یاشار درخشان مجد 19/86 3 3
10  علیرضا رنجبر 19/86 3 3
11  رامین صدیقی 19/86 3 3
12  بنیامین کاظمی پور 19/86 3 3
13  نوید ویسی  19/86 3 3
14  پارسا اردشیر 19/79 4 4
15  ایلیا حسنی 19/79 4 4
16  برسام شیرزادی 19/79 4 4
17  پدرام مقتدائی 19/79 4 4
18  کوروش نوری 19/79 4 4
19  مانی گودینی 19/64 5 6
20  ایلیا معاونی پور 19/64 5 6
 
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز