دانش آموزان ممتاز کلاس 7/3
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1 علی رشیدی 20 1 1
2
 رامین رجبی
19.93 2 5
3  علیرضا کمالی 19.93 2 5
4  سیدسبحان ارشی 19.86 3 10
5  سامان علیزاده 19.86 3 10
6  سیدهادی انوری 19.79 4 20
7  امیرحسین فرج زاده 19.79 4 20
8  محمدحسام بنازاده 19.64 5 35
9  محمدعرفان جابری 19.64 5 35
10  امیرمحمدصدرمغانی 19.64 5 35
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز 
 
 
     
 
نقشه سایت