دانش آموزان ممتاز کلاس 9/2
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی ایمانی 20 1 1
2
 محمدرضا حصاریان
20 1 1
3  روزبه زرنوشه 20 1 1
4  سینا سلگی 20 1 1
5  پارسا جعفری 20 1 1
6  علیرضا سلیمانی فر 19.86 2 16
7  میرکاوه حسینی 19.71 3 21
8  حمیدرضا مرادی 19.71 3 21
9  فریورآقاداداشی 19.64 4 25
10  محمدجواد شفیعی 19.50 5 30
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت