دانش آموزان ممتاز کلاس 7/5
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  دانیال شهریار 19.93 1 5
2
 سیدامین جباری
19.86 2 10
3  محمدمهدی صیامی 19.86 2 10
4  سیدنیما فاضلی 19.86 2 10
5  مهیارحیمی 19.79 3 21
6  علی سلطانی 19.79 3 21
7  امیرحسین شورشینی 19.79 3 21
8  شایان فتحعلی 19.79 3 21
9  امیرحسین فرج بیجاری 19.79 3 21
10  سهیل بابایی 19.71 4 32
11  حسین رخشنده 19.64 5 36
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت