دانش آموزان ممتاز کلاس 9/5
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  حسین آیینه وند 20 1 1
2
 محمد ایمان باغ حماطی
20 1 1
3  سیدمحراب بنی هاشمی 20 1 1
4  سیدمهرشاد بنی هاشمی 20 1 1
5  فرشاد جلینی 20 1 1
6  علی رزم آراء 20 1 1
7  علی رشیدی 20 1 1
8  عرفان زینلی 20 1 1
9  آرش شکیبا فرید 20 1 1
10  دانیال شهریار 20 1 1
11
 امیرمحمد صدر مغانی
20 1 1
12  سیدنیما فاضلی 20 1 1
13  محمدرضا قاسم نژاد 20 1 1
14  امیرحسین کرمانی 20 1 1
15  سینا مخدوم زاده 20 1 1
16  فرشاد مرزبان 20 1 1
17  ابوالفضل میرزائی 20 1 1
18  حسین نظری 20 1 1
19
 آرین قلی زاده بیرون
19.93 2 2
20  پرهام پورمرادی 19.86 3 3
21  پارسا محمودی مراد 19.86 3 3
22  پارسا حسین خان ارباب 19.79 4 4
23  امیرحسین سمیعیان 19.79 4 4
24  علی حقیقت شناس 19.71 5 5
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان رتبه اول
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان رتبه2الی5
 
 
     
 
نقشه سایت