دانش آموزان ممتاز کلاس 7/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مهرداد رفیعی 20 1 1
2
 امیرعلی فضیلت
20 1 1
3  محمدطه نواب 20 1 1
4  آرمان حسین زاده 19/93 2 2
5  سینا شهرتی 19/93 2 2
6  ایلیا حسنی 19/86 3 3
7  امیرحسین حجاری 19/79 4 4
8  سیدپارسا جهانشاهی 19/57 5 5
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت