دانش آموزان ممتاز کلاس 7/3

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی ابراهیمی 20 1 1
2
 حمیدرضا سعیدیان
20 1 1
3  محمدمهدی جعفری 20 1 1
4  علی روحانی منش 19/93 2 2
5  علی قربانی 19/93 2 2
6  محمدحسین اصفهانی نژاد 19/86 3 3
7  مهرشاد مسیب 19/86 3 3
8  ایلیا معاونی پور 19/79 4 4
9  آرمین جهانی 19/71 5 5
10  آرمین فهیما 19/71 5 5
 
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز