دانش آموزان ممتاز پایه 7/3 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1 علی رشیدی 20 1 1
2
 رامین رجبی
19.98 2 6
3  علیرضا کمالی 19.98 2 6
4  سیدسبحان ارشی 19.95 3 10
5  سامان علیزاده 19.95 3 10
6  امیرحسین فرج زاده 19.88 4 21
7  سیدهادی انوری 19.79 5 41
8  محمدحسام بنازاده 19.79 5 41
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت