دانش آموزان ممتاز کلاس 9/2
 
6
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  پویا ابراهیمی 20 1 1
2
 محمد پارسا ارجمندی
20 1 1
3  حسین خوش انصاف 20 1 1
4  علی سلطانی 20 1 1
5  محمدامین سلیمانی 20 1 1
6  امیرحسین شورشینی 20 1 1
7  محمدمهدی صیامی 20 1 1
8  علی نجاری 20 1 1
9  سهیل بابایی 19.93 2 2
10  آرین محققی 19.79 3 4
11
 محمدحسام بنازاده
19.71 4 6
12  آرمین حسنی 19.71 4 6
12  مهیار رحیمی 19.71 4 6
14  آرمین نظرلو 19.71 4 6
15  امیرحسین فرج زاده 19.57 5 8
 
 
     
 
     
تصاویررتبه های اول 
 
 
     
 
     
تصاویر رتبه های 2 الی 5
 
 
     
 
نقشه سایت