دانش آموزان ممتاز کلاس 9/4
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  ایلیا آقارضی 20 1 1
2
 مهیارافتخاری زاده
20 1 1
3  شایان فتحعلی 20 1 1
4  عرفان قاسمی  20 1 1
5  عرفان گودرزی 20 1 1
6  امیرحسین میروکیلی 19.93 2 2
7  امیرشایان صالحی راد 19.86 3 3
8  سیدامین جباری  19.79 4 4
9  سیدامیرپارسا حسینی 19.79 4 4
10  محمد خدنگی 19.79 4 4
11  کیارش فراهانی مهر 19.71 5 6
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت