دانش آموزان ممتاز کلاس 8/2
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 علیرضا متقی
20 1 1
2  محمدجواد شفیعی 19.95 2 16
3  علیرضا هراتی 19.93 3 18
4  پارسا جعفری 19.90 4 22
5  امیرحسین بیات 19.88 5 24
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت