دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 9/3
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه رتبه درپایه
1
 بابک اسلامبولچی مقدم
20 1 1
2  احمدرضا شایان مهر 19.91 2 15
3  سیدنیما احمدی 19.88 3 22
4  شهریار پوراکبر صفار 19.86 4 25
5   محمدنظام هاشمی 19.86 4 25
6 سیدپارسا گرامی نیا 19.83 5 32
7  سیدمحمدعرفان میرمحمدی 19.81 6 37
8  امیرمهدی گورابی 19.76 7 40
9  آرمان نوروزی 19.76 7 40
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت