دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 8/4
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 امیرمحمدتدین
19.98 1 11
2  امیرحسین گرجی 19.93 2 18
3  امیرحسین محمدی 19.91 3 21
4  عماداعظمی 19.90 4 22
5  محمد دلیری 19.83 5 27
6  سیدمحمدعرفان ساجدی 19.83 5 27
7  امید شریفیان 19.83 5 27
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت