دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 9/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه رتبه درپایه
1 علی امین غفوری 20 1 1
2
 سیدمحمدمیرمحمدمیگونی
19.98 2 10
3  امیرعلی برغمدی 19.93 3 13
4  علی رحیمی 19.86 4 25
5  علی سرایی 19.86 4 25
6  آرش سلمانی 19.72 5 46
7  مهبدنجفی فرد 19.71 6 47
8  متین دربان وطن 19.69 7 49
9  امیرحسین مسیبی 19.69 7 49
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت