دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  رشته کشتی 
 مقام اول رشته کشتی در مسابقات منطقه 8
ردیف نام ونام خانوادگی
1  پرهام زینت بخش
 
 
 
     
نقشه سایت