رشته کشتی 
 
 مقام اول رشته کشتی در مسابقات منطقه 8
ردیف نام ونام خانوادگی
1  پرهام زینت بخش
 
 
     
 
نقشه سایت