تصاویر اعضای تیم شطرنج
 
 
     
 
     
رشته شطرنج
 
مقام دوم رشته شطرنج در مسابقات منطقه 8
ردیف نام ونام خانوادگی
1  محمدرضا قاسم نژاد
2
 حسین خوش انصاف
3  مانی دهقانی
 
 
     
 
نقشه سایت